Dario Rexhollari

Letër reference për Institucionin Arsimor Profesional “Time Center”, Tiranë.

Përtej modestisë: Ishte nder i madh për mua që të ftohesha në “Time Center”, duke referuar, promovuar dhe prezantuar temën në dy gjuhë (Anglisht-Shqip): “Loja e Fituar, Sfidat e të njohurit të vetvetes”.

Çelja e këtij sipari dhe laurimi me të parën “Çertifikatë Mirënjohjeje” nga Institucioni, përbën një kujtim të veçantë në eksperiencën time si një shkrimtar, në të.

Mësuesit, janë shpirtbërësit më të mëdhenj. Ata bëjnë të ardhmen, sepse formojnë nxënësit. Adresimi në formimin e këtyre pikave që më tutje do të jenë pjesë e një oqeani, është realizuar në mënyrën më të përsosur nga ky Institucion, duke mbajtur mbi supe një sezon kampionësh.

Veç kësaj, një arsimim i gjërë grup-moshash tregon arritjen e qëllimit të këtij Institucioni, duke i skalitur në mjaft disiplina të ndryshme.

Mjaft njerëz dëshirojnë suksesin, dëshirojnë kombin të integruar, duke mos i kushtuar vëmendje pjesëzave të këtij mozaiku, të cilat duke u bashkuar, krijojnë imazhin ideal të atij ndryshimi që dëshirojmë të shohim.

I tillë është edhe funksioni i “Time Center’’, të cilët jo vetëm që kanë dhënë kontributin e tyre, por edhe e kanë mbështetur për të thyer limitet e kufirit, duke përgatitur dhe shtruar rrugën për një të ardhme të ndritur.

Funksionimi me principe të caktuara, marrëzisht të sakta në vënien në zbatim, dëshmon një kulturë përtej imazhit të kulturës, e cila jo vetëm që meriton mbështetje, por edhe ndjekje të idealit të tyre, pasi duke bërë atë, njëkohësisht kryhet një investim edhe në vetvete.

Ju falenderoj për vëmendjen!
Mirënjohje,
Dario Rexhollari,
(autor i romanit “Loja e Fituar”).
Institucioni Arsimor Profesional “Time Center”, 30 Qershor 2014.
***

A reference letter for Professional Educational Institution “Time Center”, Tirana.

Beyond modesty: It was a great honor for me to be in the guest list at ”Time Center, to refer, promote and present in two languages (English-Albanian) the topic: “Loja e Fituar, Challenges of knowing thyself”.

To start this initiative off and to be the first laureate individual with “Certificate of Appreciation” from the Institution, it constitutes a different memory on the experiences of mine as a writer, in it.

Teachers, are the greatest soulmakers ever. They do the future, because they build students.The merit of addressing these drops that later will be part of the ocean, it is realized at its greatest pinnacle from this Institution, while holding on their shoulders a season of champs. Besides, the wide grid of the age groups that are being educated here, tells the achievement of the purpose of this center that continues sculpting them in different disciplines.

Many people want success, they want the nation integrated, but they pay no mind to pieces of the tessellation that creates the ideal image of the change that we want to see. Suchlike is the function of “Time Center”, which they did not only gave their contribution, but they also sustained to break the limits of the boundaries down, to open the road for a brighter future.

The functioning with certain principals, crazily precise while putting them in work, yells a culture beyond the image of the culture itself, that it does not only deserves support, but also a follow on their ideal, because after doing it, at the same time it is made an investment in themselves.

I thank you for your attention,
Dario Rexhollari,
“Time Center”, 30.06.2014.

10428054_288379511344117_4176185462958113855_n* Foto: Shkrimtari Dario Rexhollari gjatë vizitës së tij në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center”, Qershor 2014.