SHKENCAT KOMPJUTERIKE & INFORMATIKE

Të akredituar si Qendër Europiane e Informatikës, “Ei-Center”, sipas standarteve të një Institucioni Arsimor Europian, duke bashkëpunuar me partnerë dhe Brandet më prestigjoze brenda dhe jashtë vendit, si IMB (Instituti i Modelimeve në Biznes), CERTIPASS dhe EIPASS (European Informatics Passport, Pashaporta Europiane e Informatikës) në botën elektronike dixhitale, së bashku me një staf të kualifikuar dhe me një eksperiencë disa-vjeçare në trajnimin e studentëve në programet e kompjuterit dhe shkencave informatike me metodat dhe versionet më koherente të teknologjisë, me ambiente dhe laboratorë modernë, Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” ju ofron aftësim dhe përgatitje profesionale në Programet Profesionale në Kompjuter dhe Fushat e Shkencave Informatike si më poshtë:

I. Programet Profesionale Bazë:
(Çertifikim Ndërkombëtar Moduli EIPASS Basic)
Paketa e Plotë: 30 Seanca – 15L + 10P + 5K + Studim Online.

Në paketë përfshihen:

– Studimi i:
– Koncepteve Teorike Formim Bazë,
– Microsoft Windows dhe Sistemet e Operimit,
– Microsoft Office (2003, 2007),
– Microsoft Word,
– Microsoft Excel,
– Microsoft Power Point,
– Typing Master,
– Internet & Rrjetet Sociale,

– Modulet sipas kategorive EIPASS:
– Bazat e Teknologjisë së Informacionit,
– Menaxhimi i funksioneve bazë të sistemit operativ,
– Videoshkrimi,
– Fleta elektronike,
– Menaxhimi i të dhënave të strukturuara,
– Prezantimet Multimediale,
– Internet & Networking.

– Literatura Elektronike Online në varësi të Modulit EIPASS të zgjedhur.
– Karta dhe Aksesi Elektronik për Studimin Online nga Shtëpia.
– Çmimi i Testimeve Online në varësi të Modulit EIPASS të zgjedhur.
– Kreditet në varësi të Modulit EIPASS të zgjedhur.
– Çertifikimi nga Ministria e Arsimit dhe Sportit.
– Çertifikimi me Pasaportën Europiane të Informatikës në varësi të Modulit EIPASS të zgjedhur.
– Libreza e notave, etj.

***

II. Programet Profesionale Bazë:
(Çertifikim Ndërkombëtar Moduli EIPASS Junior: Cikli 09 vjeçar; Cikli i Mesëm)
Paketa e Plotë: 30 Seanca – 15L + 10P + 5K + Studim Online.

Në paketë përfshihen:

– Studimi i:
– Koncepteve Teorike Formim Bazë,
– Microsoft Windows dhe Sistemet e Operimit,
– Microsoft Office (2003, 2007),
– Microsoft Word,
– Microsoft Excel,
– Microsoft Power Point,
– Typing Master,
– Internet & Rrjetet Sociale.

– Modulet sipas kategorive EIPASS:
– Moduli 1: Projektimi i algoritmeve dhe diagrameve, parimet e programimit në ambient LOGO.
– Moduli 2: Krijimi dhe menaxhimi i dokumentave tekst.
– Moduli 3: Krijimi dhe menaxhimi i fletëve llogaritëse.
– Moduli 4: Realizimi i prezantimeve të thjeshta multimediale.
– Moduli 5: Parimet e komunikimit në rrjet.

– Literatura Elektronike Online në varësi të Modulit EIPASS të zgjedhur.
– Karta dhe Aksesi Elektronik për Studimin Online nga Shtëpia.
– Çmimi i Testimeve Online në varësi të Modulit EIPASS të zgjedhur.
– Kreditet në varësi të Modulit EIPASS të zgjedhur.
– Çertifikimi nga Ministria e Arsimit dhe Sportit.
– Çertifikimi me Pasaportën Europiane të Informatikës në varësi të Modulit EIPASS të zgjedhur.
– Libreza e notave, etj.

***

III. Programet Profesionale Bazë:
(Çertifikim Ndërkombëtar Moduli EIPASS 07 Moduli: Niveli Intermediate Kompjuter – 14 Kredite)
Paketa e Plotë: 30 Seanca – 15L + 15P + Studim Online.
Në paketë përfshihen:

– Modulet sipas kategorive EIPASS:
– Bazat e IT-së,
– Menaxhimi dhe funksionet bazë të sistemit operativ,
– Videoshkrimi,
– Fleta elektronike,
– Menaxhimi i të dhënave të strukturuara,
– Prezantimet multimediale,
– Internet & Networking.

– Literatura Elektronike Online në varësi të Modulit EIPASS të zgjedhur.
– Karta dhe Aksesi Elektronik për Studimin Online nga Shtëpia.
– Çmimi i Testimeve Online në varësi të Modulit EIPASS të zgjedhur.
– Kreditet në varësi të Modulit EIPASS të zgjedhur.
– Çertifikimi me Pasaportën Europiane të Informatikës në varësi të Modulit EIPASS të zgjedhur.
– Libreza e notave, etj.

***

IV. Programet Profesionale Bazë:
(Çertifikim Ndërkombëtar Moduli EIPASS Progressive: Niveli Advanced Kompjuter)
Paketa e Plotë: 30 Seanca – 15L + 15P + Studim Online.

Në paketë përfshihen:

– Modulet sipas kategorive EIPASS:
– Përpunimi i të dhënave dhe siguria informatike,
– Menaxhimi i strukturuar i sistemit operativ,
– Dokumentat në formatin portabël dhe ei-books,
– Publishing & Editing imazh,
– Web 2.0, Web semantik dhe Rrjetet sociale.

– Literatura Elektronike Online në varësi të Modulit EIPASS të zgjedhur.
– Karta dhe Aksesi Elektronik për Studimin Online nga Shtëpia.
– Çmimi i Testimeve Online në varësi të Modulit EIPASS të zgjedhur.
– Kreditet në varësi të Modulit EIPASS të zgjedhur.
– Çertifikimi me Pasaportën Europiane të Informatikës në varësi të Modulit EIPASS të zgjedhur.
– Libreza e notave, etj.

***

V. Programet Profesionale të Aftësimit Profesional në Fushën e Njohurive Informatike sipas Moduleve:

– EIPASS TEACHER:
Paketa e Plotë: 15 Seanca + Studim Online.
– Modulet sipas kategorive EIPASS:
– Burimet hardware në kontekstin e të mësuarit,
– Burimet software në kontekstin e të mësuarit,
– Burimet hardware dhe software si mjete plotësuese dhe burimi edukativ,
– Përdorimi i aplikimeve si burim profesional,
– Shërbimet e rrjetit në kontekst profesional dhe veprues.

– EIPASS LAB:
Paketa e Plotë: 15 Seanca + Studim Online.

– EIPASS LIM:
Paketa e Plotë: 15 Seanca + Studim Online.

– EIPASS WEB:
Paketa e Plotë: 15 Seanca + Studim Online.

– EIPASS SANITA DIGITALE:
Paketa e Plotë: 24 Seanca + Studim Online + 24 Kredite në Fushën e Mjekësisë dhe Shëndetësisë.

– EIPASS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
Paketa e Plotë: 15 Seanca + Studim Online.

ÇERTIFIKIMET EIPASS JANË TË NJOHURA KOMBËTARISHT E NDËRKOMBËTARISHT DHE JANË TË VLEFSHME PËR TË GJITHË NXËNËSIT, STUDENTËT, PUNONJËSIT E ADMINISTRATËS, ETJ. GJITHASHTU KËTO ÇERTIFIKIME ZËVENDËSOJNË TESTIMET E INFORMATIKËS PËR TË GJITHË STUDENTËT QË DËSHIROJNË TË NDJEKIN STUDIMET NË ITALI.

GJITHASHTU NËPËRMJET ZYRËS SË SHËRBIMEVE PROFESIONALE “TIME CENTER” DHE ZYRËS SË SHËRBIMEVE STRATEGJIKE, NË PËRFUNDIM TË KURSIT PËR STUDENTËT QË MBAROJNË ME REZULTATE TË LARTA DHE BINDËSE OFROHET MUNDËSI PUNËSIMI. GJATË SEANCAVE TRAJNUESE STUDENTI MËSON TË PËRGATISË VETË DOSJEN E TIJ TË APLIKIMIT.

***

VI. Programet Profesionale Grafikë-Design:
Paketa e Plotë: 30 Seanca – 15L + 15P.

Në paketë përfshihen:

– Studimi i:
– Formim i përgjithshëm,
– Adobe Photoshop,
– Adobe Ilustrator,
– Corel Draw,
– Principet e Dizenjimit.

Seancat mësimore janë të ndërtuara në mënyrë të tillë ku studenti merr skemat llogjike teoriko praktike, konspektet ditore për çdo leksion dhe aftësimin në përdorimin praktik për çdo mësim të shpjeguar. Gjithashtu këto seanca përmbajnë dhe orët laboratorike ku nëpërmjet materialeve audio-vizive studenti njihet me historitë, ngjarjet dhe përplasjet që kanë shënuar artin e krijimit. Ai mëson të ndërthurë artin, krijimin, me publicistikën, duke i ndërlidhur të gjitha me pasionin e tij.

Në përfundim të këtij niveli studenti, pasi i është nënshtruar disa formave të ndryshme testimi, i nënshtrohet testimit teoriko-praktik dhe nqse rezultati del pozitiv kalues, Çertifikohet me Çertifikatë të lëshuar nën siglën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, bashkuar më atë të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. 
Kështu studenti është i aftë të punojë me Programet Bazë Grafike duke përfshirë ngritjen e një sistemi pune, arshive personale me File dhe Foldera, të ideojë, hartojë dhe përpunojë një Brand identifikues dhe fushatë promocionale, si edhe shumë përpunime të ndryshme grafike.

Vlerësimi i nxënësit përfshin frekuentimin e rregullt, përgatitjen e detyrës së dhënë, përgatitjen teorike dhe praktike që ai ka përvetësuar. Në bazë të këtyre kritereve plotësohet dhe Çertifikata e lëshuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit e Republikës së Shqipërisë.

GJITHASHTU NËPËRMJET ZYRËS SË SHËRBIMEVE PROFESIONALE “TIME CENTER” DHE ZYRËS SË SHËRBIMEVE STRATEGJIKE, NË PËRFUNDIM TË KURSIT PËR STUDENTËT QË MBAROJNË ME REZULTATE TË LARTA DHE BINDËSE OFROHET MUNDËSI PUNËSIMI. GJATË SEANCAVE TRAJNUESE STUDENTI MËSON TË PËRGATISË VETË DOSJEN E TIJ TË APLIKIMIT.

***

VII. Programet Inxhinierike:
(Çertifikim Ndërkombëtar Moduli EIPASS CAD)
Paketa e Plotë: 30 Seanca – 15L + 10P + 5K + Studim Online.


Në paketë përfshihen:

– Studimi i:
– Formim i Përgjithshëm,
– AutoCAD 2D,
– AutoCAD 3D,
– Konceptet Bazë Solide.

Seancat mësimore janë të ndërtuara në mënyrë të tillë ku studenti merr skemat llogjike teoriko praktike, konspektet ditore për çdo leksion dhe aftësimin në përdorimin praktik për çdo mësim të shpjeguar. Në fund të kursit studenti do të jetë i aftë të punojë me programet Inxhinierike dhe të projektojë forma të ndryshme objektesh 2D dhe 3D.

GJITHASHTU NËPËRMJET ZYRËS SË SHËRBIMEVE PROFESIONALE “TIME CENTER” DHE ZYRËS SË SHËRBIMEVE STRATEGJIKE, NË PËRFUNDIM TË KURSIT PËR STUDENTËT QË MBAROJNË ME REZULTATE TË LARTA DHE BINDËSE OFROHET MUNDËSI PUNËSIMI. GJATË SEANCAVE TRAJNUESE STUDENTI MËSON TË PËRGATISË VETË DOSJEN E TIJ TË APLIKIMIT.

***

VIII. Programet Ekonomike (Moduli A):
(Çertifikim Kombëtar Instituti i Modelimeve në Biznes, Moduli AlphaWEB).
Paketa e Plotë: 15 Seanca – 10L + 5P + Studim Online.

Në paketë përfshihen:

– Studimi i:
– Formim i përgjithshëm,
– Programi AlphaWEB.

Vlerësimi i nxënësit përfshin frekuentimin e rregullt, përgatitjen e detyrës së dhënë, përgatitjen teorike dhe praktike që ai ka përvetësuar. Në përfundim të trajnimit studenti i nënshtrohet testimit online të hartuar nga Instituti i Modelimeve në Biznes, IMB.

GJITHASHTU NËPËRMJET ZYRËS SË SHËRBIMEVE PROFESIONALE “TIME CENTER” DHE ZYRËS SË SHËRBIMEVE STRATEGJIKE, NË PËRFUNDIM TË KURSIT PËR STUDENTËT QË MBAROJNË ME REZULTATE TË LARTA DHE BINDËSE OFROHET MUNDËSI PUNËSIMI. GJATË SEANCAVE TRAJNUESE STUDENTI MËSON TË PËRGATISË VETË DOSJEN E TIJ TË APLIKIMIT.

IX. Programet Ekonomike (Moduli B):
Paketa e Plotë: 15 Seanca – 10L + 5P.

– Studimi i:
– Formim i përgjithshëm,
– Programi Financa 5.

Vlerësimi i nxënësit përfshin frekuentimin e rregullt, përgatitjen e detyrës së dhënë, përgatitjen teorike dhe praktike që ai ka përvetësuar. Në bazë të këtyre kritereve plotësohet dhe Çertifikata e lëshuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit e Republikës së Shqipërisë.
GJITHASHTU NËPËRMJET ZYRËS SË SHËRBIMEVE PROFESIONALE “TIME CENTER” DHE ZYRËS SË SHËRBIMEVE STRATEGJIKE, NË PËRFUNDIM TË KURSIT PËR STUDENTËT QË MBAROJNË ME REZULTATE TË LARTA DHE BINDËSE OFROHET MUNDËSI PUNËSIMI. GJATË SEANCAVE TRAJNUESE STUDENTI MËSON TË PËRGATISË VETË DOSJEN E TIJ TË APLIKIMIT.

X. Testime dhe Kualifikime Kombëtare dhe Ndërkombëtare në Shkencat Kompjuterike dhe Informatike:
(Nxënësi paguan vetëm çmimin e Testimit në varësi të Modulit të zgjedhur).
12508967_504948499687216_5561361394822306766_n