Skënder Sherifi

Letër reference për Institucionin Arsimor Profesional “Time Center”, Tiranë.

Unë i nënshkruari Skënder Sherifi (gazetar, profesor i gjuhës frënge në Belgjikë, Bruksel; shkrimtar, autor i dhjetë librave të shkruara në  frengjisht, të publikuara në Francë e Belgjikë ku katër prej tyre janë të përkthyera në shqip në Tiranë, Shqipëri), banues prej shumë vitesh në Bruksel deklaroj:

Pata nderin të isha i ftuar si shkrimtar frankofon me origjinë shqiptare nga “Time Center”, qendër e cila  merret me mësimin e gjuhëve të huaja, të informatikës, duke ofruar edhe shërbime socio-kulturore, në Tiranë. Këtë ftesë e ruaj si një kujtim shumë të bukur dhe të paharrueshëm.

Kjo qendër është hapur në fillim të vitit 2014 që, sipas mendimit tim, kryen një funksion të dobishëm dhe interesant në Shqipëri, sepse arsimon të rinj njëkohësisht edhe të rritur në disiplina të ndryshme. Qëllimi i kësaj qendre është që të përgatisë më së miri këto grupmosha drejt rregullave të ardhshme europiane duke marrë shkas se Shqipëria është një vend kandidat për të qenë pjesë e Bashkimit Europian e cila padyshim do të jetë pjesë e saj herët a vonë.

Pra, “Time Center” sjell diçka pozitive dhe mbështet konkretisht dëshirën për t’u integruar si dhe për të qënë pjesë e familjes europiane duke ofruar formime të dobishme.

Personalisht, dëshiroj të flas për ardhjen time në këtë qendër si shkrimtar, si njeri që ka jetuar dy kultura të ndryshme të cilat kanë ndikuar në formimin e personalitetit tim. Kur vizitova qendrën konstatova që kurset  jepeshin  në orare të përpikëta.

Dua të them thjesht se do të ishte mirë që të mbështetet dhe të merret në konsideratë, sepse e meriton për atë ç’ka ofron si shtetas shqiptarë dhe nëse është e mundur, të ndihmohet për t’u zhvilluar në partneritet me projekte të tilla të ngjashme europiane.

Ju falenderoj për kujdesin tuaj dhe ju uroj më të mirat.

Me respekt,
SKËNDER SHERIFI,
(shkrimtar shqiptaro-belg, i cili që prej vitit 2003 bën pjesë në fjalorin francez “Larousse” kushtuar Letërsisë botërore, Paris).

Institucioni Arsimor Profesional “Time Center”, 26 Maj 2014.
***

LETTRE DE RÉFÉRENCE POUR LE “TIME CENTER” A TIRANA.
__________________________________________________

Je soussigné Monsieur Skender SHERIFI ( journaliste – professeur de français à Bruxelles en Belgique et écrivain, auteur de 10 livres écrits et publiés en français en France et en Belgique, dont 4 sont traduits en albanais et ont été publiés à Tirana en Albanie)
demeurant et travaillant depuis des années à Bruxelles déclare ceci :

«J’ai eu l’honneur d’être invité par le “Time Center”, qui s’occupe d’enseignement des langues, d’informatiques et offre d’autres services sociaux et culturels à Tirana en Albanie, en tant qu’auteur francophone d’origine albanaise, et j’en ai gardé personnellement un excellent souvenir.

J’ai pu constater que ce Centre qui s’est ouvert sous forme d’une ASBL socio-culturelle vers le début de l’année 2014, remplit une fonction utile et intéressante à mon avis en Albanie, puisqu’il forme des jeunes, mais aussi des adultes dans diverses disciplines, et il a pour but à travers cela, de les ouvrir et de les préparer au mieux, aux futures normes européennes, étant donné que l’Albanie est candidate à l’adhésion dans l’Union Européenne, et que c’est son destin d’y être dans un avenir plus ou moins proche.

Donc ce “Time Centre” apporte sa petite note positive et encourage concrètement par des formations utiles ce désir d’intégration dans la famille européenne.

Moi à titre personnel, j’ai été reçu pour parler de mon expérience et de mon parcours en tant qu’écrivain et en tant qu’Homme de double culture identitaire,et cela m’a paru intéressant. J’ai pu également visiter le Centre et ses locaux, et voir qu’il se donnait divers cours à des horaires bien précis.

Je veux dire tout simplement, que ce serait bien de les soutenir, car je pense qu’ils le méritent aussi de par ce qu’ils offre actuellement aux citoyens albanais (en tout cas depuis leur ouverture) et puis de les prendre en considération, et si possible de les aider à se développer en partenariat avec des projets similaires européens.

Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite le meilleur.

Avec estime et respect,
SKENDER  S H E R I F I,
(écrivain belgo-albanais à Bruxelles, figurant dans le Dictionnaire “Larousse” Français consacré à la Littérature Mondiale en 2003 à Paris).

“Time Center”, 26.05.2014.

10349966_267482693433799_6828022175861408278_n* Foto: Shkrimtari dhe Profesori i njohur Skëndër Sherifi gjatë vizitës së tij në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center”, Prill 2014.